DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl
DONATE FOR A SMILE SPONSORED BY INDESEYEN
+31(0)6 46121045 | info@bobbiefoundation.nl

PRIVACY & DISCLAIMER

PRIVACY & DISCLAIMER

PRIVACY EN DISCLAIMER
Stichting Bobbie Foundation hierna te noemen Bobbie Foundation, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Bobbie Foundation. Het geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Bobbie Foundation, verleent hierbij toegang tot bobbiefoundation.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bobbie Foundation behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Stichting Bobbie Foundation spant zich in om de inhoud van bobbiefoundation.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De vermelde bedragen die aan donaties zijn opgehaald kunnen afwijken van de daadwerkelijke opgehaalde donaties van het moment. Bobbie Foundation doet haar best om deze bedragen zo goed mogelijk bij te werken.

De op bobbiefoundation.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bobbie Foundation. Voor op bobbiefoundation.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bobbie Foundation nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bobbie Foundation. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bobbie Foundation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

VERANTWOORDELIJKE
Bobbie Foundation
Lianne Tijmes
Dorpstraat 31A
7361 AR Beekbergen
info@bobbiefoundation.nl
06-46121045

Bobbie Foundation vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar achterban met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bobbie Foundation verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere

• het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
• het voeren van de leden- en donateursadministratie;
• het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
• het benaderen van donateurs en geïnteresseerden om meer te vertellen over onze campagne(s) en hoe daaraan (financieel) bij te dragen;
• het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, – statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Bobbie Foundation verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website van Bobbie Foundation. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Bobbie Foundation. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Bobbie Foundation verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• donatiegegevens

HET AAN- EN AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Bobbie Foundation biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws en ontwikkelingen van werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Indien je liever niet wilt dat wij contact met je opnemen, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@bobbiefoundation.nl

CONTACT AFMELDEN
Je kunt je afmelden voor het gebruik van:

• je e-mailadres (je ontvangt dan geen e-mails meer, met uitzondering van donateurs e-mails);

VERTROUWELIJKE OMGANG MET GEGEVENS
Bobbie Foundation gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

GEGEVENSDELING MET DERDEN
Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Bobbie Foundation verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

BEWAARTERMIJNEN
Bobbie Foundation bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

TECHNISCHE BEVEILIGING
Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

KLIKGEDRAG
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie of bij het invullen van een formulier.

FUNCTIONELE COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van functionele cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Functionele cookies zijn nodig om het doneren te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

ANALYTISCHE COOKIES
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Met deze informatie proberen we de website voor u zo makkelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics

SOCIAL MEDIA
Indien je gebruik maakt van het delen van een pagina via Social Media, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

VRAGEN?
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt je deze richten aan Bobbie Foundation via info@bobbiefoundation.nl.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2020.

Bobbie Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleer daarom regelmatig dit privacy beleid via deze website.